Дата народження:

26 листопада 1985 р.

 

День Ангела:

6 грудня

 

Біографія:

 

Народився 26 листопада 1985 р. в м. Умань Черкаської обл. У 2002 р. закінчив Уманську середню школу № 3. У 2007 р. закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 р.  закінчив аспірантуру в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

26 березня 2013 р. в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри».

 

У 2007-2009 р. — викладач кафедри латинської мови Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

 

З 2009 р. — асистент кафедри загального мовознавства та класичної філології  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, З 2015 року — доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики. В різні роки читав курси давньогрецької і латинської мов, історії давньогрецької літератури, грецької та латинської герменевтики, діалогу культур у текстах ранньої патристики.

 

У 2015 р. отримав премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Античність та християнство».

 

У 2016-2018 р. — науковий співробітник  Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах дослідницького проекту: «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог».

 

З 2008 р. — викладач Київської духовної академії і семінарії, з 2018 р. — доцент. Читав курси латинської мови та давньогрецької мови, грецької мови Святого Письма.

 

З 6 лютого 2018 р. — завідувач кафедри давніх мов і філології Київської духовної академії.

 

У 2009-2014 рр. — член Центрального правління Українського Біблійного Товариства.

 

З 2016 р. — член видавничої групи Київської духовної академії.

 

Нагороди:

 

2010 р. – орден Почаївської ікони Божої Матері

 

2015 р. — орден святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського

 

2015 р. — премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Освіта:

 

2007 р. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (магістратура)

 

2010 р. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка (аспірантура)

 

 

Список публікацій:

 

Дисертація:

 1. Мовний феномен грецької патристики золотої доби: когнітивно-дискурсивні виміри [Текст] : Дис. … канд. філол. Наук : 10.02.14. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. К., 2012. 219 с. На правах рукопису.

 

Книги:

 

 1. Хрестоматія грецької патристики І–VIII ст. (оригінальні тексти з коментарями). – К.: ТОВ “РІДЖИ”, 2015. – 324 с.
 2. Давньогрецька класична лірика: Антологія / Передмова І.П. Мегели, упоряд., прим. та коментар І.П. Мегели та О.В. Левка. – К.: Арістей, 2006. – 400 с. (у співаваторстві).
 3. The Latin language and basic principles of medical terminology. – Kyiv, 2008 – 76 p. (у співаваторстві).

 

 

Наукові статті:

 

 1. 5. Проблема відтворення давньогрецької мовної картини світу українською мовою // Мова та історія. – 2006. – Вип. 90. – С. 41-45.
 2. Давньогрецькі слова-символи в українській мові // Мова та історія. – 2006-2007. – Вип. 91. – С. 58-61.
 3. Античні алюзії у гоміліях Григорія Богослова // Мовні та концептуальні картини світу. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 25. – Ч. 2. – С. 154-158.
 4. Антитеза у гоміліях Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста: Антична та арамейсько-семітська традиції // Літературознавчі студії: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 23. – Ч. 1. – С. 278-282.
 5. Концепт ἡ ἀρετή в грекомовній епідейктичній ораторській прозі: від енкоміїв Ісократа до гомілій Іоанна Златоуста // Studia linguisticа: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 2. – С. 225-232.
 6. Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: Лінгвістичний підхід // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 18. – С. 82-90.
 7. Концепти ἐλεημοσύνη та θεραπεία” у ранньохристиянській грекомовній прозі // Studia linguisticа: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – Вип. 3. – С. 162-167.
 8. Концепт ἡ θέωσις у дискурсі ранньохристиянських письменників // Studia linguisticа: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 4. – С. 266-275.
 9. Лінгвокультурний діалог античності та християнства у дискурсі письменників ранньохристиянської доби // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 29. – С. 49-53.
 10. Концепт τὸ φῶς в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практики: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – Вип. 21. – С. 73-88.
 11. Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста «De hieromartyre Babyla» // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 33. – С. 355-359.
 12. Концепт ἡ ἔλλαμψις у дискурсі Григорія Богослова // Studia linguisticа: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 5 (ІІ). – С. 159-163.
 13. Лексико-семантичне поле ὁ ἀγών у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 37. – С. 15-20.
 14. Рецепція античної спадщини у дискурсі Григорія Богослова // Матеріали Х-ої Всеукраїнської конференції аспірантської та студентської молоді «Від духовних джерел Візантії до сучасної України» / За ред. проф. В. І. Гусєва. – К.: КСУ, 2011. – С. 20-25.
 15. Античний інтертекст в епідейктичних промовах святого Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії. – 2011. – № 14. – С. 61-69.
 16. Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах Трьох Святителів // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 6 (ІІ). – С. 265-274.
 17. Терміни ἡ υἱοθεσία та θωσις у грекомовній патристиці І-ІV ст. // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 38. – С. 439-444.
 18. Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова «In laudem Basilii Magni» // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 42. – Ч. 2. – С. 405-413.
 19. Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії. – 2012. – № 16. – С. 163-174.
 20. Концепт ΘΕΩΣΙΣ «ОБОЖЕННЯ» у дискурсі св. Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії. – 2013. – Вип. 18. – С.157-168.
 21. Становлення аскетичної термінології у творах грецької патристики золотої доби (на матеріалі похвальних промов Трьох Святителів) // Труди Київської Духовної Академії. – 2013. – Вип. 19. – С. 163-172.24.
 22. Verbalization of the concept of LIGHT in the discource of st. Gregory the Theologian // Studia linguisticа: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 7. – С 258-268.
 23. Testi precedenti come linguistica correla livello pragmatico identità linguistica dei Tre Santi // Italian Science Review. – 2014. – 7(16). – P. 212-215.
 24. Семантическое пространство концепта ΦΑΟΣ/СВЕТ в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии / Сб. ст. по материалам XXXV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – № 4 (35). –С. 77-83.
 25. Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія. «Філологічна» : Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька Академія», 2014. – Вип. 43. – С. 160-163.
 26. Метафорична концептуалізація ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ / ΤΟΥ ΘΕΟΥ ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ / БОЖЕ у Новому Завіті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Випуск 127. –– Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 126-131.
 27. Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практики: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – Вип. 28. – С. 101-109.
 28. Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ χείρ «рука» у Септуагінті та Новому Завіті // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2014. – № 6 (283). – С. 93-96.
 29. Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία “серце” у Септуагінті та Новому Завіті // Studia Linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 8. – С. 93-98.
 30. Прийом зіставлення (σγκρισις) в епідейктичних промовах Трьох Святителів // Труди Київської Духовної Академії. – 2014. – Вип. 20. – 137-144.
 31. Латиномовна поезія християнського Заходу в контексті європейського та українського віршування // Літературознавчі студії. – Вип. 45. – 2015. – С. 135–140.
 32. Доброчесність (ἡ ἀρετή) як предмет уславлення в епідейктичних промовах свт. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Труди Київської Духовної Академії. – Вип. 22. – 2015. – С. 123–130.
 33. Лінгвокогнітивне моделювання фрагменту картини світу Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста // Класичні мови і сучасне мовознавство / Упоряд. Голубовська І.О., Шовковий В.М. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – С. 166-181., 2018 – 23 с.
 34. Somatic means of emotion verbalization in Ancient Greek and Ukrainian linguocultures // Science and Education: A New Dimension. Philology. –2016. –Vol. IV (26). – Issue 106. – P. 30-33. (Index Coperinicus, ICV 2015: 80.87).
 35. Діахронні виміри вербалізації концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській мові та грецькій мові Нового завіту: точки перетину // Studia linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 9. – С. 54-63.
 36. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Іноземна філологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 1(49). – С. 22-26.
 37. Тактика дискредитації у релігійних текстах античності та сучасності (на матеріалі давньогрецької, української та російської мов) // Мовні та концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – Вип. 56 (1). – С. 360-367.
 38. Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст. // Труди Київської Духовної Академії. – Вип. 24. – 2016. – С. 153–160.
 39. Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. 34. – С. 18-29.
 40. Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах // Studia linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 10. – С. 81-89.
 41. Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – Вип. ХХХV. – С. 56–70.
 42. Діалог культур у текстах ранньої патристики // Комплекс навчально-методичних програм спеціалізації “Класична філологія у контексті європейської цивілізації”. – К.: Логос, 2017. – С.61–70.
 43. Левко О. В. Аксіологема “смирення” у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір // Наукові записки Національного Університету «Острозька Академія». Серія «Філологія», 2018. – Вип. 1 (69). Ч. 1. – С. 245–248.
 44. Левко О. В. Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : [Зб. наук. праць]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – Вип. ХХХVI. – С. 60–75.
 45. Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2018 – 23 с. (у співаваторстві).
 46. Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2018. – Вип. 79. – С. 166-171.
 47. Соматичні фразеологізми з компонентом “серце” у давньогрецьких трагедіях класичної доби // Studia linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Вип. 12. – С. 64-73. (у співаваторстві).
 48. Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях // Studia linguistica: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2018. – Вип. 13. – С. 173-183. (у співаваторстві).
 49. Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2018. – Вип. 37. – С. 89-105.
 50. The word tapeinos in the New Testament and its rendition in Ukrainian translations // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 2018 63:2, 283-295

 

Переклади:

 

 1. Декрет про пастирське служіння єпископів у Церкві “Christus Dominus” (Сесія VII, 28 жовтня 1965 р.) / пер. з лат. О. Левка // Документи ІІ Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / пер. з лат. / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014 р. –C. 145-168.
 2. Декрет про апостолят мирян “Apostolicam actuositatem” (Сесія VIІI, 18 листопада 1965 р.) / пер. з лат. О. Левка // Документи ІІ Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / пер. з лат. / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014 р. –C. 227-252.
 3. Пастир Герми: пер. з давньогр., вступ та примітки О.В.Левка // Ранні Отці Церкви: Антологія / ред. Марія Горяча (Витоки християнства, 1: Джерела, 1), Львів: Видавництво Українського католицького університету 2015, 512 с. С. 219-303.
 4. Трактат свт. Григорія Нисського «До Олімпія про досконалість»: Вступ. стаття, пер. з давньогр. та примітки О.В.Левка // Труди Київської Духовної Академії. – 2017. – № 26. – С. 213-251.
 5. Трактат свт. Кипріана Карфагенського «Про єдність Вселенської Церкви»: Вступ. стаття, пер. з лат. та примітки О.В.Левка // Труди Київської Духовної Академії. – 2018. – № 28. – С. 126–155.
 6. Трактат свт. Кипріяна Карфагенського “Про доброчинність і милостиню”: Вступ. стаття, пер. з лат. та примітки О.В.Левка // Отці Церкви про багатство і бідність / ред. М. Горяча (Витоки християнства, 4: Джерела,2). – Львів: Видавництво Українського католицького університету 2018. – С. 71–96.