В КДА пройде Міжнародна конференція, присвячена 20-річчю прославлення Новомучеників та Сповідників ХХ століття

22.11.2019

Почати

22.11.2019 - 21:30

Кінець

22.11.2019 - 21:30

Категорії

Анонс , Новини

 

Інформаційний лист

 

Міжнародна наукова конференція

 

«Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті»

 

До 20-річчя прославлення Святих Новомучеників і Сповідників ХХ століття

 

6 – 7 лютого 2020 року,

Київська духовна академія

 

 

6 – 7 лютого 2020 року в Київській духовній академії відбудеться міжнародна наукова конференція на тему «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті». Проводиться до дня пам’яті Святих Новомучеників і Сповідників ХХ століття з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, Предстоятеля Української Православної Церкви.

 

Мета конференції: вивчення спадщини і подвигу новомучеників і сповідників ХХ століття, пошук, узагальнення та систематизація свідоцтв і джерел з історії гонінь на Православну Церкву та репресій проти православного духовенства за радянських часів, реабілітація та увічнення пам’яті жертв репресій, осмислення сповідницького шляху Православної Церкви в роки богоборчих гонінь, відродження пам’яті святих новомучеників і сповідників Православної Церкви ХХ століття.

 

В рамках конференції 7 лютого, у день мученицької смерті свщмч. Володимира (Богоявленського; †07.02.1918), митрополита Київського і Галицького,  планується відкриття фотовиставки, присвяченої Новомученикам і Сповідникам і гонінням комуністичного режиму на Православну Церкву в УРСР. 7 та 9 лютого відбудуться святкові богослужіння на честь пам’яті свщмч. Володимира (Богоявленського), митрополита Київського і Галицького, і всіх Новомучеників і Сповідників.

 

Організатори: Київська духовна академія і семінарія, Центр вивчення спадщини новомучеників і сповідників ХХ століття.

 

Передбачувані теми конференції:

 

 1. Новомученики і Сповідники землі Української ХХ століття: подвиг, спадщина, пам’ять.
 2. Прославлення у лику святих новомучеників архієпископа Василія (Богдашевського) і протоієрея Олександра Глаголєва в 2019 р.
 3. Значення мучеництва і сповідництва в історії Церкви: науково-богословське осмислення.
 4. Політика радянської влади щодо релігії та Церкви в УРСР.
 5. Закриття радянською владою Київської духовної академії і спроби збереження традицій духовної освіти в Києві.
 6. Долі професорів і випускників Київської духовної академії за радянських часів.
 7. Репресії проти православних ієрархів, духовенства і віруючих в УРСР з 20-х по 80-і роки ХХ століття.
 8. Сповідницьке служіння духовенства Православної Церкви в УРСР в роки комуністичних гонінь.
 9. Православне церковне підпілля в СРСР.
 10. Духовна освіта в роки атеїстичної цензури і гонінь на Церкву.

 

Робочі мови конференції: українська, російська.

 

Місце і час проведення: 6 – 7 лютого 2020 року, Київська духовна академія (м. Київ, вул. Лаврська, 15, корп. 64).

 

Час доповіді: від 15 до 20 хвилин.

 

У роботі конференції передбачається очна і заочна участь.

 

За результатами роботи планується видання наукового збірника матеріалів конференції.

 

Організатори забезпечують безкоштовним проживанням та харчуванням на час проведення конференції.

 

Для участі в конференції необхідно до 20 січня 2020 року надіслати на e-mail оргкомітету novomuchenik@gmail.com заявку, в якій мають бути вказані тема доповіді та відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, духовний сан, місце роботи, посада, адреса, домашній або мобільний телефон, електронна адреса і т.д.).

 

Сподіваємося на плідну співпрацю.

 

 

Международная научная конференция

 

«Церковь Мучеников: Гонения на веру и Церковь в ХХ веке»

 

К 20-летию прославления Святых Новомучеников и Исповедников ХХ века

 

6 – 7 февраля 2020 года,

Киевская духовная академия

 

 

6 – 7 февраля 2020 года в Киевской духовной академии состоится международная научная конференция «Церковь Мучеников: Гонения на веру и Церковь в ХХ веке». Проводится ко дню памяти Святых Новомучеников и Исповедников ХХ века по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

 

Цели конференции: изучение наследия и подвига Новомучеников и Исповедников ХХ века, поиск, обобщение и систематизация свидетельств и источников по истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советское время, реабилитация и увековечение памяти жертв репрессий, осмысление исповеднического пути Православной Церкви в годы богоборческих гонений, возрождение памяти святых новомучеников и исповедников Православной Церкви ХХ века.

 

В рамках конференции 7 февраля, в день мученической кончины сщмч. Владимира (Богоявленского; †07.02.1918), митрополита Киевского и Галицкого, планируется открытие фотовыставки, посвященной Новомученикам и Исповедникам и гонениям коммунистического режима на Православную Церковь в УССР. 7 и 9 февраля состоятся праздничные богослужения в честь памяти сщмч. Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого, и всех Новомучеников и Исповедников.

 

Организаторы: Киевская духовная академия и семинария, Центр изучения наследия Новомучеников и Исповедников ХХ века.

 

Предполагаемые темы конференции:

 

 1. Новомученики и Исповедники земли Украинской ХХ века: подвиг, наследие, память.
 2. Прославление в лике святых новомучеников архиепископа Василия (Богдашевского) и протоиерея Александра Глаголева в 2019 г.
 3. Значение мученичества и исповедничества в истории Церкви: научно-богословское осмысление.
 4. Политика советской власти относительно религии и Церкви в УССР.
 5. Закрытие советской властью Киевской духовной академии и попытки сохранения традиций духовного образования в Киеве.
 6. Судьбы профессоров и выпускников Киевской духовной академии в советское время.
 7. Репрессии против православных иерархов, духовенства и верующих в УССР с 20-х по 80-е годы ХХ века.
 8. Исповедническое служение духовенства Православной Церкви в УССР в годы коммунистических гонений.
 9. Православное церковное подполье в СССР.
 10. Духовное образование в годы атеистической цензуры и гонений на Церковь.

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский.

 

Место и время проведения: 6 – 7 февраля 2020, Киевская духовная академия (г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 64).

 

Время доклада: от 15 до 20 минут.

 

В работе конференции предусматривается очное и заочное участие.

 

По результатам работы планируется издание научного сборника материалов конференции.

 

Организаторы обеспечивают бесплатным проживанием и питанием на время проведения конференции.

 

Для участия в конференции необходимо до 20 января 2020 г. прислать на e-mail оргкомитета  novomuchenik@gmail.com  заявку, в которой необходимо указать тему доклада и сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, духовный сан, место работы, должность, адрес, домашний или мобильный телефон, электронный адрес и т.д.).

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество.

 

 

e-mail: novomuchenik@gmail.com

3647

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ