В Київських духовних школах пройде ХI Міжнародна науково-практична конференція

22.08.2019

Почати

22.08.2019 - 20:30

Кінець

22.08.2019 - 20:30

Категорії

Новини

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 22 жовтня 2019 року в Києві, відбудеться ХI Міжнародна науково-практична конференція:

 

«ДУХОВНА ТА СВІТСЬКА ОСВІТА:

ІСТОРІЯ ВЗАЄМИН – СУЧАСНІСТЬ – ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Організатором конференції виступає Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви.

 

У 2019 р. виповнюється 200 років з дня відкриття Київської духовної академії та 30 років з часу відродження Київських духовних шкіл. До 1817 р. у Києві діяла Києво-Могилянська академія. Протягом 1817-19 рр. було проведено освітню реформу, в результаті якої на базі Києво-Могилянської академії було створено Київську духовну академію. Урочисте відкриття реформованої Академії відбулося два століття тому – 28 вересня 1819 р. На початку 1920-х рр. після встановлення в Україні радянської влади духовні навчальні заклади Києва припинили своє існування.

 

Відродження духовної освіти у Києві відбулося у 1989 р., коли у стінах Києво-Печерської Лаври почала діяти Київська духовна семінарія, а у 1992 р. було відроджено і Академію.

 

У цьому році традиційну щорічну конференцію у Київських духовних школах буде присвячено вказаним двом ювілеям.

 

У центрі уваги конференції будуть такі питання:

 

 • Історичний шлях Київської духовної академії: проблеми і перспективи вивчення;

 

 • Богословська, біблійна, філософська та історична школи в Київській духовній академії в ХІХ – на початку ХХ ст.;

 

 • Доля викладачів та студентів Київської духовної академії в радянську добу;

 

 • Історія та сьогодення духовних і богословських навчальних закладів;

 

 • Вплив Київської духовної академії на розвиток богословської освіти в Помісних Православних Церквах;

 

 • Святі випускники Київської духовної академії: вивчення життя та творчої спадщини;

 

 • Шляхи розвитку богословської науки в незалежній Україні.

 

До участі в конференції запрошуються викладачі і студенти духовних та світських навчальних закладів, спеціалісти в галузі богослов’я, філософії, історії, педагогіки.

 

Робочі мови конференції: українська та російська.

 

Регламент доповідейдо 20 хвилин.

 

Місце проведення: Україна, місто Київ, Київська духовна академія.

 

Матеріали конференції планується частково видати в журналі «Труди Київської духовної академії». Тексти доповідей для публікації слід направляти до Оргкомітету в електронному вигляді.

 

Вимоги до текстів:

 

 1. Текст подається українською або російською мовою.
 2. Текст має бути набраним в редакторі MS Word та збереженим у форматі doc або rtf.
 3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.
 4. Текст обов’язково повинен містити назву доповіді, прізвище, ім’я, по-батькові, священний сан, науковий ступінь автора, назву організації, яку він представляє, та його посаду.
 5. Посилання на джерела та літературу подаються знизу кожної сторінки.

 

Тексти доповідей не рецензуються. Рішення про можливість публікації доповідей приймає Видавнича група Київської духовної академії.

 

Електронну реєстрацію учасників конференції слід пройти ТУТ.

 

Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 1 жовтня 2019 р.

 

Оргкомітет забезпечує харчування та проживання учасників під час роботи конференції.

 

Проїзд — за рахунок направляючої сторони.

 

Адреса Оргкомітету: 01015, Україна, Київ, вул. Лаврська 15, корпус 64, Київська Духовна Академія, секретарю Вченої Ради протоієрею Василію Яковчуку.

 

Телефон для довідок: +38 (063) 349-91-00

 

Факс: +38 (044) 255-12-07

 

E-mail: kda.orgkom@gmail.com

 

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, 22 октября 2018 года в Киеве состоится XI Международная научно-практическая конференция:

 

«ДУХОВНОЕ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ – СОВРЕМЕННОСТЬ – ПЕРСПЕКТИВЫ»

 

Организатором конференции является Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви.

 

В 2019 году исполняется 200 лет со дня открытия Киевской духовной академии и 30 лет со времени возрождения Киевских духовных школ. До 1817 года в Киеве действовала Киево-Могилянская академия. На протяжении 1817-19 гг. была проведена образовательная реформа, в результате которой 28 сентября 1819 года состоялось торжественное открытие реформированной Киевской духовной академии. В начале 1920-х годов, после установления в Украине советской власти, духовные учебные заведения в Киеве прекратили свое существование.

 

Возрождение духовного образования произошло в 1989 году, когда в стенах Киево-Печерской Лавры начала действовать Киевская духовная семинария, а в 1992 году по инициативе Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана) было принято решение возродить Киевскую духовную академию.

 

В этом году Международная научно-практическая конференция в Киевских духовных школах посвящается этим знаменательным юбилеям.

 

В центре внимания конференции будут следующие вопросы:

 

 • Исторический путь Киевской духовной академии: проблемы и перспективы научного дискурса;

 

 • Богословская, библейская, философская и историческая школы в Киевской духовной академии в ХІХ – начале ХХ вв;

 

 • Судьбы преподавателей и студентов Киевской духовной академии в советское время;

 

 • История и современность духовных и богословских учебных заведений;

 

 • Влияние Киевской духовной академии на развитие богословского образования Поместных Православных Церквей;

 

 • Святые выпускники Киевской духовной академии: изучение жизни и научного наследия;

 

 • Пути развития богословского образования в независимой Украине.

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

 

Рабочие языки конференции: русский и украинский.

 

Регламент докладовдо 20 минут.

 

Место проведения: Украина, г. Киев, Киевская Духовная Академия.

 

По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии». Тексты докладов для публикации следует направлять в Оргкомитет в электронном виде.

 

Требования к тексту докладов:

 

 1. Текст подается на русском или украинском языке.
 2. Текст должен быть набран в редакторе MS Word 98, 2000, 2003 и сохранен в формате doc или rtf.
 3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.
 4. Текст обязательно должен содержать название доклада, фамилию, имя, отчество, сан, ученую степень автора, название организации, которую он представляет, и его должность.
 5. Ссылки на источники и литературу даются внизу каждой страницы.

 

Тексты докладов не рецензируются. Решение о возможности публикации докладов принимает Издательская группа Киевской духовной академии.

 

Электронная регистрация участников конференции открыта ЗДЕСЬ

 

Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 1 октября 2018 года.

 

Оргкомитет гарантирует питание и проживание участников во время работы конференции.

 

Проезд — за счет направляющей стороны.

 

Адрес Оргкомитета: 01015, Украина, Киев, ул. Лаврская 15, корпус 64, Киевская Духовная Академия, секретарю Ученого Совета протоиерею Василию Яковчуку.

 

Телефоны для справок: +38 (063) 349-91-00

 

Факс: + 38 (044) 255-12-07

 

E-mail: kda.orgkom@gmail.com

470

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ