В Київських духовних школах пройде ХII Міжнародна науково-практична конференція

15.09.2020

Почати

15.09.2020 - 20:30

Кінець

15.09.2020 - 20:30

Категорії

Новини

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 27 жовтня 2020 року в Києві, відбудеться ХII Міжнародна науково-практична конференція:

 

«ДУХОВНА ТА СВІТСЬКА ОСВІТА:

ІСТОРІЯ ВЗАЄМИН – СУЧАСНІСТЬ – ПЕРСПЕКТИВИ»

 

Організатором конференції виступає Київська духовна академія і семінарія Української Православної Церкви.

 

У 2020 році Українська Православна Церква відзначає 30-ту річницю дарування Грамоти Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія ІІ, якою визначено бути Українській Православній Церкві незалежною і самостійною у своєму управлінні. 17 серпня 2020 р. Священний Синод Української Православної Церкви констатував важливе значення цієї Грамоти, яка стала передумовою для повноцінного звершення нашою Церквою своєї спасительної місії в незалежній Українській Державі. Також Синод закликав церковних науковців досліджувати історію Української Православної Церкви після 1990 року. У зв’язку з цим з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія щорічну науково-практичну конференцію буде присвячено вказаній ювілейній даті.

 

На конференції буде приділено особливу увагу історичному шляху Православ’я в незалежній Україні та тим викликам, які постають сьогодні перед Українською Православною Церквою.

 

До обговорення конференції пропонуються наступні питання:

 

 • Історичний шлях Православ’я в Українських землях;

 

 • Актуальні проблеми вивчення історії Православ’я на Русі;

 

 • Православна Церква в незалежній Україні: проблеми та виклики;

 

 • «Історія Православ’я на Русі» як навчальна дисципліна в духовних навчальних закладах;

 

 • Історія та сьогодення духовних і богословських навчальних закладів;

 

 • Шляхи розвитку богословської науки в незалежній Україні.

 

До участі в конференції запрошуються викладачі і студенти духовних та світських навчальних закладів, спеціалісти в галузі богослов’я, філософії, історії, педагогіки.

 

Робочі мови конференції: українська та російська.

 

Регламент доповідейдо 20 хвилин.

 

Місце проведення: Україна, місто Київ, Київська духовна академія.

 

Матеріали конференції планується частково видати в журналі «Труди Київської духовної академії». Тексти доповідей для публікації слід направляти до Оргкомітету в електронному вигляді.

 

Вимоги до текстів:

 

 1. Текст подається українською або російською мовою.

 

 1. Текст має бути набраним в редакторі MS Word та збереженим у форматі doc або rtf.

 

 1. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.

 

 1. Текст обов’язково повинен містити назву доповіді, прізвище, ім’я, по-батькові, священний сан, науковий ступінь автора, назву організації, яку він представляє, та його посаду.

 

 1. Посилання на джерела та літературу подаються знизу кожної сторінки.

 

Тексти доповідей не рецензуються. Рішення про можливість публікації доповідей приймає Видавнича група Київської духовної академії.

 

Електронну реєстрацію учасників конференції слід пройти ТУТ.

 

Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 12 жовтня 2020 р.

 

Оргкомітет забезпечує харчування та проживання учасників під час роботи конференції.

 

Проїзд — за рахунок направляючої сторони.

 

Адреса Оргкомітету: 01015, Україна, Київ, вул. Лаврська 15, корпус 64, Київська Духовна Академія, секретарю Вченої Ради протоієрею Василію Яковчуку.

 

Телефон для довідок:  +38 (063) 349-91-00

 

Факс:                             +38 (044) 255-12-07

 

E-mail:                           kda.orgkom@gmail.com

 

 

«ДУХОВНОЕ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ – СОВРЕМЕННОСТЬ – ПЕРСПЕКТИВЫ»

 

Организатором конференции является Киевская духовная академия Украинской Православной Церкви.

 

В 2020 году Украинская Православная Церковь отмечает 30-ю годовщину дарования Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II Грамоты о независимости и самостоятельности Украинской Православной Церкви. 17 августа 2020 года Священный Синод Украинской Православной Церкви подчеркнул, что эта Грамота имеет большое значение, так как фактически положила начало полноценного совершения нашей Церковью своей спасительной миссии в независимой Украине. Также Синод призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года. В связи с этим по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия ежегодная Международная научно-практическая конференция посвящается этой юбилейной дате.

 

На конференции особое внимание будет уделено историческому пути Православия в независимой Украине и тем вызовам, которые стоят сегодня перед Украинской Православной Церковью.

 

В центре внимания конференции будут следующие вопросы:

 

 • Исторический путь Православия в Украинских землях;

 

 • Актуальные проблемы изучения истории Православия на Руси;

 

 • Православная Церковь в независимой Украине: проблемы и вызовы;

 

 • «История Православия на Руси» как учебная дисциплина в духовных учебных заведениях;

 

 • История и современность духовных и богословских учебных заведений;

 

 • Пути развития богословского образования в независимой Украине.

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

 

Рабочие языки конференции: русский и украинский.

 

Регламент докладовдо 20 минут.

 

Место проведения: Украина, г. Киев, Киевская Духовная Академия.

 

По материалам конференции планируется издание специального выпуска «Трудов Киевской духовной академии». Тексты докладов для публикации следует направлять в Оргкомитет в электронном виде.

 

Требования к тексту докладов:

 

 1. Текст подается на русском или украинском языке.

 

 1. Текст должен быть набран в редакторе MS Word и сохранен в формате doc или rtf.

 

 1. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

 

 1. Текст обязательно должен содержать название доклада, фамилию, имя, отчество, сан, ученую степень автора, название организации, которую он представляет, и его должность.

 

 1. Ссылки на источники и литературу даются внизу каждой страницы.

 

Тексты докладов не рецензируются. Решение о возможности публикации докладов принимает Издательская группа Киевской духовной академии.

 

Электронная регистрация участников конференции открыта ЗДЕСЬ

 

Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 12 октября 2020 года.

 

Оргкомитет гарантирует питание и проживание участников во время работы конференции.

 

Проезд — за счет направляющей стороны.

 

Адрес Оргкомитета: 01015, Украина, Киев, ул. Лаврская 15, корпус 64, Киевская Духовная Академия, секретарю Ученого Совета протоиерею Василию Яковчуку.

 

Телефоны для справок: +38 (063) 349-91-00

 

Факс:                              + 38 (044) 255-12-07

 

E-mail:                             kda.orgkom@gmail.com

982

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ