УПЦ проведе конференцію, присвячену богословсько-канонічному осмисленню принципу соборності Церкви

05.10.2021

Почати

05.10.2021 - 23:30

Кінець

05.10.2021 - 23:30

Категорії

Новини , Публікації


Інформаційний лист

 

У 2021 році виповнюється 1970 років з часу проведення Апостольського Собору в Єрусалимі та 1570 років з часу проведення IV Вселенського Собору. У зв’язку з цим Священний Синод Української Православної Церкви на своєму засіданні 12 травня 2021 року доручив Київській духовній академії провести заходи, присвячені богословсько-канонічному осмисленню принципу соборності Церкви та питання першості серед Помісних Православних Церков.

 

На виконання цього доручення, 11 листопада 2021 року в Києві буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію на тему:

 

Соборність Церкви: богословські, канонічні та історичні виміри

 

Організатором конференції виступає Українська Православна Церква.

 

До обговорення конференції пропонуються наступні питання:

 

 • Соборність Церкви як богословська та канонічна категорія;
 • Апостольський Собор в Єрусалимі як основа соборності Церкви;
 • Вселенські Собори: історичні обставини скликання та принципи їхньої роботи;
 • Проблема першості у Вселенській Церкві в епоху Вселенських Соборів;
 • 28 правило IV Вселенського Собору: богословський, канонічний та історичний аспекти;
 • Проблема апеляцій на рішення церковних судів в канонах Вселенських Соборів;
 • Дискусії про першість у Вселенській Церкві в сучасному православному богослов’ї;
 • Криза у Світовому Православ’ї, спричинена діями Константинопольського Патріархату в Україні.

 

До участі в конференції запрошуються викладачі і студенти духовних та світських навчальних закладів, спеціалісти в галузі богослов’я, філософії, історії, педагогіки.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Регламент доповідейдо 20 хвилин.

 

Місце проведення: Україна, місто Київ, Київська духовна академія.

 

За матеріалами конференції планується видання збірника. Тексти доповідей для публікації слід направляти до Оргкомітету в електронному вигляді.

 

Вимоги до текстів:

 

 1. Текст подається українською, російською або англійською мовою.
 2. Текст має бути набраним в редакторі MS Word та збереженим у форматі doc або rtf.
 3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5.
 4. Текст обов’язково повинен містити назву доповіді, прізвище, ім’я, по-батькові, священний сан, науковий ступінь автора, назву організації, яку він представляє, та його посаду.
 5. Посилання на джерела та літературу подаються знизу кожної сторінки.

 

Тексти доповідей не рецензуються. Рішення про можливість публікації доповідей приймає Видавнича група Київської духовної академії.

 

Електронну реєстрацію учасників конференції відкрито за адресою:

https://docs.google.com/forms/d/1hxvcVBvU2Iv9L6RW11Cs68C5Nc1FchP4H8b8JNshVu8/edit

 

Заявки та тексти доповідей приймаються Оргкомітетом до 20 жовтня 2021 р.

 

Оргкомітет забезпечує харчування та проживання учасників під час роботи конференції.

 

Проїзд — за рахунок направляючої сторони.

 

Адреса Оргкомітету: 01015, Україна, Київ, вул. Лаврська 15, корпус 64, Київська Духовна Академія, секретарю Вченої Ради протоієрею Василію Яковчуку.

 

Телефон для довідок: +38 (063) 349-91-00

Факс:                            +38 (044) 255-12-07

E-mail:                          kda.orgkom@gmail.com

 

Информационное письмо

 

В 2021 г. исполняется 1970 лет со времени проведения Апостольского Собора в Иерусалиме и 1570 лет со времени проведения IV Вселенского Собора. В связи с этим Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем заседании 12 мая 2021 года поручил Киевской духовной академии провести мероприятия, посвященные богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопроса первенства среди Поместных Православных Церквей.

 

Во исполнение этого поручения 11 ноября 2021 г. в Киеве будет проведена Международная научно-практическая конференция на тему:

 

Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения

 

Организатором конференции выступает Украинская Православная Церковь.

 

К обсуждению конференции предлагаются следующие вопросы:

 

 • Соборность Церкви как богословская и каноническая категория;
 • Апостольский Собор в Иерусалиме как основа соборности Церкви;
 • Вселенские Соборы: исторические обстоятельства созыва и принципы их работы;
 • Проблема первенства во Вселенской Церкви в эпоху Вселенских Соборов;
 • 28 правило IV Вселенского Собора: богословский, канонический и исторический аспекты;
 • Проблема апелляций на решения церковных судов в канонах Вселенских Соборов;
 • Дискуссии о первенстве во Вселенской Церкви в современном православном богословии;
 • Кризис в Мировом Православии, вызванный действиями Константинопольского Патриархата в Украине.

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и студенты духовных и светских учебных заведений, специалисты в области богословия, философии, истории, педагогики.

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

Регламент докладовдо 20 минут.

Место проведения: Украина, Киев, Киевская духовная академия.

 

По материалам конференции планируется издание сборника. Тексты докладов для публикации следует направлять в Оргкомитет в электронном виде.

 

Требования к текстам:

 1. Текст подается на украинском, русском или английском языке.
 2. Текст должен быть набран в редакторе MS Word и сохранен в формате doc или rtf.
 3. Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.
 4. Текст обязательно должен содержать название доклада, фамилию, имя, отчество, священный сан, ученую степень автора, название организации, которую он представляет, и его должность.
 5. Ссылки на источники и литературу подаются внизу каждой страницы.

 

Тексты докладов не рецензируются. Решение о возможности публикации докладов принимает Издательская группа Киевской духовной академии.

 

Электронную регистрацию участников конференции открыто по адресу:

https://docs.google.com/forms/d/1hxvcVBvU2Iv9L6RW11Cs68C5Nc1FchP4H8b8JNshVu8/edit

 

Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 20 октября 2021 г.

 

Оргкомитет обеспечивает питание и проживание участников во время работы конференции.

 

Проезд – за счет направляющей стороны.

 

Адрес Оргкомитета: 01015, Украина, Киев, ул. Лаврская 15, корпус 64, Киевская Духовная Академия, секретарю Ученого Совета протоиерею Василию Яковчуку.

 

Телефон для справок: +38 (063) 349-91-00

Факс:                            +38 (044) 255-12-07

E-mail:                          kda.orgkom@gmail.com

 

Прес-служба КДА

 

2131

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ